Hausten er igang

Markedskommentar for september:

Bilete frå Storhaug i Herøysund

Bilete frå Storhaug i Herøysund

Høsten er i anmarsj og all ferieavvikling av betydning er nå unnagjort samtidig som dagene blir kortere og nettene kjøligere. Dette bidrar til at strømforbruket i Norden øker betydelig uke for uke denne perioden. I samme periode har fyllingsgraden i norske og svenske vannmagasiner blitt noe lavere, men den er fortsatt på relativt normale nivåer. Vannkraftprodusentene har imidlertid svært god kontroll på vannmagasinene nå, og disponerer vannet slik at man har den nødvendige tilgang utover høsten. Dette kontrolleres gjennom en svak økning i prisen de setter på vannkraftproduksjon.

 

I september er det høysesong for vedlikehold på kjernekraftreaktorer i Sverige og Finland. Som et resultat av dette er bare nær halvparten av den installerte kjernekraftkapasiteten i drift i Norden for øyeblikket, og dette gjør kraftbalansen i Norden litt mer anstrengt enn normalt for tiden.

Kullpriser og CO2 priser holder fortsatt et høyt nivå og er med på å heve kostnadene for å produsere strøm med kullkraft. I denne perioden med relativt normal magasinfylling og mye kjernekraft ute av drift har kullkraftprisene stor betydning for prisbildet.

 

Som flere av oss har erfart på sommerens værmeldinger det vanskelig å prognosere sommervær! Dette gjelder i september også og det er for øyeblikket ingen klare signaler om været de neste 2-3 ukene. Det som er helt sikkert er at slik kraftsystemet er nå, og med den perioden vi går inn i, vil temperatur og nedbør ha svært stor betydning for strømprisene utover høsten og vinteren.

Våt sommar

Værmessig ble ikke fellesferien helt slik som mange nok hadde på håpet på. Juli ble både kjøligere og våtere enn gjennomsnittet for måneden de siste 40 årene. Dette har resultert i forbedring av magasinfyllingen i Norden gjennom sommeren. Det er også fortsatt enkelte områder i fjellene i Norge og Sverige som har mer snø enn normalt.

Grunnet vedlikehold har det vært en god del mindre kjernekraftproduksjon enn normalt gjennom sommeren, og utover i august forsvinner enda mer kjernekraftproduksjon ut i vedlikehold. Dette er imidlertid ikke kritisk selv om strømforbruket i Norden øker en del nå i august når ferien er over, dette fordi forbruket fortsatt er på et relativt lavt nivå og magasinfyllingen for tiden er god.

 

Prisen på kull og CO2-kvoter har økt i sommer og dette er med på å styrke strømprisen. De neste ukene forventer vi en svak prisstigning på strøm fra dagens nivå. Når vi kommer til september vil temperaturutviklingen og nedbør ha mye å si for prisutviklingen for strøm i Norden.

Svak kronekurs påverkar kraftprisen

Vi møter sommeren med et nordisk kraftsystem som jevnt over er preget av normale nivåer både på vann i magasinene og snø i fjellene, men med lokale variasjoner. Værvarslene for første halvdel av juli indikerer omkring normalt med nedbør og en litt kjølig værtype. Det vil altså ikke være stort produksjonspress fra vannkraft gjennom sommeren. I Finland og Sverige er flere kjernekraftreaktorer ute til årlig vedlikehold, et par av reaktorene ble tatt ut uventet og gjør kraftbalansen i Norden i sommer litt mer anstrengt enn vi på forhånd antok. Kullkraftprodusentene i Danmark og Sverige priser kraften sin relativt høyt siden kullprisene er sterke for tiden.

Den svake kronekursen vi har for tiden mot euro vil ikke bare gi nordmenn dyrere utenlandsferie i sommer. Strømprisene vil også påvirkes av valutasvingningene siden strømmen omsettes i euro på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Oppsummert så tror vi at de fundamentale forholdene i kraftmarkedet vil gi oss stabile strømpriser resten av sommeren uten store variasjoner hverken på oppsiden eller nedsiden.

Svakt prisfall i juli

Markedskommentar (kjelde Markedskraft)

Mai måned ga oss noen dager en forsmak på fint sommervær med sol og varme. Temperaturene lå store deler av måneden godt over normalt og resultatet var at snøsmeltingen omsider tiltok, svært forsinket i forhold til normalt. Det var imidlertid kun noen få dager strømprisen falt som følge av økt vannkraftproduksjon i smelteperioden. Det har vært god plass i nordiske vannkraftmagasiner og nordiske vannkraftprodusenter har derfor kunne fange opp og lagre mesteparten av snøsmeltingen i magasinene. Fortsatt er det litt mer snø enn normalt i fjellet, men den er i hovedsak lokalisert nord i Norge og Sverige. I det store bildet er den hydrologiske situasjonen i Norden omkring normal for øyeblikket.

 

Siden strøm handles i Euro på den Nordiske kraftbørsen Nord Pool har valutakursen betydning for kraftprisene her i Norge. Den norske kronen er svak mot Euro nå og dette er med på å gi strømprisen et svakt løft . Kullpriser og CO2-priser påvirker også de nordiske kraftprisene og har hatt en forsiktig prisstigning den siste tiden. God kontroll på vannkraftsituasjonen i kombinasjon med disse faktorene gir ikke noen forventninger om stort prisfall på strøm fremover. Våre prisforventninger for sommeren er fortsatt en stabil prisutvikling med svakt fallende priser frem mot juli og deretter prisstigning utover høsten.

Kultur- og idrettstilskot tildelt

Kvinnherad Energi har tildelt kultur- og idrettstilskot for 2017. I år var det mange gode søknadar frå mange av bygdene i Kvinnherad. Søknadsmassen visar at det er stor aktivitet i idrett- og kulturlivet i området. I år var det Strand-Ulv Hallen som fekk det høgaste tilskotet på kr 50.000,-, dei har planar om å få bygd ein sandvolleyball hall på Hatlestrand.

Her er lista over tildelte midlar:

Prisfall i sommer?

Vinteren har gitt temperaturer langt over normalt og totalt sett har det også kommet litt mer nedbør enn normalt for årstiden. Magasinfyllingen og snømagasinene har totalt sett for Norden vært ganske normal den siste tiden. Det er imidlertid store regionale forskjeller på hvor snøen ligger. Det er lite snø i forhold til normalt i Sør-Norge, og den snøen som er ligger høyt i fjellene. I Nord-Norge og Nord-Sverige er det vesentlig mer snø enn normalt. I april snudde temperaturtrenden og det ble kjøligere enn normalt for årstiden. Værprognosene fremover tilsier også kjøligere vær enn normalt. Dette gir oss foreløpig lite snøsmelting i fjellene med tilsig inn til vannmagasinene. Dersom temperaturen snur og det blir varmere raskt kan dette gi litt press på strømprisene i Nord-Norge, mens det i Sør-Norge ikke vil ha like stor betydning siden det er såpass mye mindre snø enn normalt der.

Kullprisene er fortsatt relativt sterke og vil gi støtte for nordiske strømpriser utover sommeren. Det er forventet betydelig mer kjernekraftproduksjon denne sommeren enn på flere år. Dette i kombinasjon med mye nedbør kan gi et prisfall i sommer, men det krever vesentlig mer nedbør enn normalt for at dette skal bli et realistisk scenario. Vår forventning til sommerens strømpriser er et svakt fall i pris frem mot sommeren. Forskjellen mellom vinterpris og sommerpris vil i år være mindre enn vanlig siden vinterprisene ble farget av den høye temperaturen.

Prisar på veg nedover?

Mars fortsatte trenden med temperaturer langt over normalt for årstiden, akkurat slik som vi har sett tidligere i vinter. Men mars viste seg i tillegg å bli relativt våt med nær 30% mer nedbør enn normalt for Norge og Sverige. Dette har bidratt til en snau positiv hydrologisk balanse for første gang på et år. Hydrologisk balanse beskriver summen av magasinfylling, snømengder i fjellene samt grunnvannsnivåer i forhold til normalt i Norge og Sverige som er de to landene i Norden med mest vannkraftproduksjon.

Det er imidlertid store regionale forskjeller i Norden med veldig mye mindre snø enn normalt sør i Norge og Sverige mens mesteparten av snøen ligger i nord. Vi observerer høy vannkraftproduksjon og lave områdepriser på strøm i nord-Norge  mens resten prisområdene i Norge og Sverige jevnt over har relativt like priser.

Internasjonale energipriser med betydning for nordiske strømpriser er sterke i forhold til de siste to års historikk og er med på å gi støtte til nordiske strømpriser for tiden. I kombinasjon med en relativt normal hydrologisk situasjon og forventninger om en kontrollert snøsmelting er det for tiden god kontroll i det nordiske kraftsystemet.

Forskjellen mellom vinterpris og sommerpris har de siste årene vært noe mindre enn i normalår siden vi har hatt svært milde vintre flere år på rad. Slik vil det nok bli også i år, vi forventer svakt fallende priser på strøm frem mot sommeren. Som alltid spiller værutvikling en viktig rolle og kan påvirke prisene mye, om sommeren spesielt på nedsiden.

Prisutvikling - i ein mild vinter

Markedskommentar for mars:

De to første månedene av 2017 har gitt normalt med nedbør og vind, men det har vært betydelig mildere enn normalt for årstiden. Vinteren 2017 ser altså ut til å bli en relativt mild vinter, akkurat som vi har observert med de foregående vintrene siden 2012.  Magasinfyllingen i Norge er normal mens det er et lite underskudd i Sverige. Situasjonen er den samme for nyttbar snø i fjellene hvor det er normale nivåer i Norge og litt mindre enn normalt i Sverige. Med en litt dårligere vannkraftressurs og litt mindre vind enn normalt ser vi at strømprisene er svært sensitive for temperaturendringer. Prisene har vært stabile gjennom vinteren men i de periodene som har vært litt kaldere ser vi umiddelbare kortvarige prishopp på strømmen. Nå er vi imidlertid kommet så langt ut på vinteren at risikoen for lange kalde perioder avtar raskt. All kjernekraftproduksjon er i drift som normalt i Norden og forventes å gå for fullt til de årlige sikkerhetssjekkene på noen av reaktorene starter i mai. Kullprisen er fortsatt på et sterkt nivå i forhold til de siste års priser og vil med vannkraftsituasjonen vi har nå være med å påvirke strømprisene utover våren.

 

Temperaturene i januar og februar har faktisk vært på nivå med normaltemperaturen for mars. Derfor vil ikke strømprisene gjennom mars avvike betydelig fra i vinter. Nå begynner imidlertid solen i tillegg å varme betydelig og den økte solinnstrålingen vil redusere forbruket ekstra på dagtid. Med normale temperaturer forventer vi derfor noe lavere strømpriser enn hittil i vinter, men prisforskjellen er ikke stor.

 

 

 

Marknadskommentar for januar

Etter en relativt tørr høst med kalde perioder ble 2016 avsluttet med en svært mild og våt desember. Dette resulterte i en sterk forbedring av vannkraftressursene med høyt tilsig i vannmagasinene og lavt strømforbruk grunnet mildvær og juleferie. Det lavtrykksdominerte værmønsteret vi så i desember har vedvart gjennom hele januar. Det har kommet omkring normalt med nedbør, mens det har vært svært mildt med en gjennomsnittstemperatur godt over normalt for Norge. Den normaliserte vannkraftsituasjonen, omkring normalt med vind samt de milde temperaturene har resultert i stabile strømpriser siste måned. All kjernekraft i Norden er i produksjon og bidrar til en god kraftbalanse.  Vi observerer dog tydelige prisøkninger de få dagene temperaturene har falt med tilhørende forbruksøkning.

 

I motsetning til Norden har resten av Europa hatt en kald januarmåned med temperaturer godt under normalt samtidig som det fortsatt er en del kjernekraftkapasitet ute av drift. Dette har bidratt til økt etterspørsel av kraft fra omkringliggende land og det har følgelig vært mye eksport av kraft fra de nordiske landene.

Kullprisene har steget gjennom høsten og er nå på sitt høyeste nivå på et par år. På grunn av dette har kostnaden for å produsere strøm med kullkraft økt den siste tiden. Grunnet det milde været og en relativt god vannkraftsituasjon har dette begrenset betydning for strømprisene i øyeblikket.

Vi tror på en stabil strømpris resten av vinteren med en fallende kurve frem mot sommeren. Som vanlig vil været være svært viktig for prisutviklingen. Det er fortsatt et par måneder igjen av vinteren hvor det kan komme kaldt vær, i øyeblikket viser værprognosene at temperaturen skal normalisere seg. Det gjenstår å se om dette slår til eller om mildværet fortsetter. En fortsatt mild og våt værutvikling som vedvarer vil etter hvert legge press på norske og svenske vannkraftprodusenter hvor prisene senkes for å få produsert eventuelle overskudd i vannmagasinene.

 

Den 3 februar vart det målt 12 grader i Dimmeslvik, og den første snøklokka vart observert

Den 3 februar vart det målt 12 grader i Dimmeslvik, og den første snøklokka vart observert

Marknadskommentar

Desember utviklet seg til å bli en svært mild måned med temperaturer langt over normalt for årstiden. Dette bidro til lavt strømforbruk over hele Norden, smelting av snø i fjellene og dermed økte tilsig til norske og svenske vannmagasiner. Siste halvdel av desember ga nedbør godt over normalt som også bidro til å fylle vannmagasinene samt å øke vannkraftproduksjonen. Magasinfyllingen ved inngangen til 2017 er for Norge og Sverige totalt sett omkring normal mens det er litt mindre snø enn normalt i fjellene.

Vindkraftproduksjonen for desember var 26% høyere enn normalt for måneden og dette bidro sammen med mildværet og nedbøren til press på prisene gjennom måneden. Som vanlig falt forbruket i Norden mye når man gikk inn i julefeiringen og mye industri/næringsliv kuttet store deler av sitt forbruk. Effekten av helligdagene og mildværet ga stabilt lave priser i desember, og i enkelte land i Norden var prisene svært lave. I Danmark observerte vi i romjulen negative priser. Dette vil si at det er overtilbud av produksjon i forhold til forbruk og at produsentene i korte perioder må betale for strømmen de produserer.

Nordisk kjernekraftproduksjon er for tiden stabil uten produksjonsutfall. Kullprisene har gått vesentlig opp gjennom siste del av desember og dette er med på å påvirke nordiske strømpriser da kullkraftproduksjon ofte påvirker prisdannelsen av strøm på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.

Værutviklingen, spesielt temperatur og vind, vil ha svært stor betydning for prisutviklingen på strøm for resten av vinteren. Med normalt vintervær vil vi se relativt stabile priser men dersom det blir tørt, kaldt og vindstille er det fortsatt potensiale for stor prisøkning på strøm i Norden. Fortsetter trenden med mildt og vått vindfullt vær vil vi mest sannsynlig observere lave priser langt utover 2017.

 

Falske selgare

Vi har fått tilbakemeldingar frå kundar, at dei har blitt oppringt frå Kvinnherad Energi og Kvinnherad Breiband angåande kampanje på fastpris straum. Oppringinga var frå personar som snakkar gebrokkent norsk. Vi kan avkrefta at dette skjer i vår regi, og ber alle våre kundar om å vera merksam på dette!

Ladestasjon for elbilar

Litt informasjon om kva ladepunkt som finst i Kvinnherad, og kva det inneber for elbilistane.

Husnes (opnar 6 oktober) har både Hurtigladar og Flexiladar, Rosendal har kun hurtigladar. For ytterligere informasjon sjå her (pdf):      

GRØNN KONTAKT

Hva koster det å lade hos Grønn Kontakt?

Registrerte kunder  (Når du lader med Grønn Kontakt App eller ladebrikke)

  • Hurtiglading: 2,50,- per påbegynte minutt, før rabatt

  • Flexilading: 0,60,- per kW påbegynte kvarter

Drop-in/ SMS:

  • Hurtiglading: 3,- per påbegynte minutt

  • Flexilading: 0,75,- per kW påbegynte kvarter

Få volumrabatt

Vi beregner rabatt basert på hvor mye du har ladet for, per måned:

Ladesum per måned, ink.mva

   Rabatt

Inntil 100 kroner                0 %

Fra 100 til 250 kroner    10 %

Fra 251 til 500 kroner   20 %

Fra 501 til 750 kroner   30 %

Over 750 kroner            40 %

 
Så fort du har ladet for over 100 kroner, får du automatisk 10 % rabatt ved neste lading.
Når du har ladet for over 250 kroner går du opp til 20% - og så videre. Ved månedsskiftet sjekker vi hvor mye du har ladet for i forrige måned. Dersom du ikke har ladet nok til å holde deg på det rabattnivået du er på, går du ned ett nivå.
Vi gjør oppmerksom på at det kun gis rabatt på offentlig tilgjengelige ladeanlegg, og ikke på lukkede anlegg slik som ansattlading på kontorbygg. Kun forbruk på offentlige anlegg inngår som underlag for rabattberegning. 
 
Følg med i Grønn Kontakt ladeapp eller på
Min Side for å se hvilket rabattnivå du er på, og hvor mye du mangler for å nå neste rabattnivå.

Gjennomfakturering

 

Nettselskap som praktiserer fellesfakturering for forbrukerkunder, på hvilken som helst måte, må fra 1. september 2016 også tilby gjennomfakturering til kraftleverandører som ønsker dette. Dette er hjemlet i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester, nøytralitet mv, (Forskrift 1999-03-11 nr. 301 med senere endringer). Forskriften regulerer kun gjennomfakturering av forbrukerkunder. 

 

Nettselskap som ikke er involvert i noen form for fellesfakturering er fritatt fra kravet om å tilby avtaler om gjennomfakturering.  Alle andre må tilby gjennomfakturering uansett hvordan selskapet er organisert og uavhengig av hvem som tidligere har stått for fellesfaktureringen.

 

Kraftleverandør som gjennomfakturerer plikter å gjøre dette for samtlige av sine forbrukerkunder (privat ikkje foretak) i et nettområde.

Praksis

Nettselskapet fakturer i hovedsak som før, men fakturaen sendes til kraftleverandøren.  Nettselskapet bestemmer selv fakturafrekvensen. Kraftleverandør må betale fakturaen innen forfall og bærer risikoen for at forbruker ikke betaler. Forfallsdato kan tidligst settes til 20 dager etter fakturautstedelse.

 

Anleggsbidrag + anna kreves inn direkte fra nettselskapet.

Årsrapport 2015

Her er er årsrapporten for 2015 klikk her

REKNESKAP:

Årsoverskotet før skatt for Kvinnherad Energi AS er på kr 13,0 mill.

Rekneskapen for Kvinnherad Energi AS er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2014 i parantes)

Omsetning:                  kr     123 mill.(kr121,5 mill.)

Driftsresultat                kr     15,3 mill.(kr17,4 mill.)

Årsresultat før skatt:   kr       13,0 mill. (kr 15,9 mill.)

Årsoverskot:                  kr      9,4 mill. (kr 11,6 mill.)

Innhenting av fødselsnummer

Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder

Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Strømkundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

HENTES FRA FOLKEREGISTERET
For å sikre at flest mulig har fødselsnummeret registrert i Elhub når informasjonsløsningen tas i bruk, har NVE pålagt nettselskap og strømleverandører å hente inn fødselsnummer fra 1. september 2015. Når Elhub settes i drift, skal alle strømavtaler inneholde fødselsnummer for at kunden skal identifiseres entydig.

For å avdekke korrekt identitet for strømkunden, må kunden kontaktes i tilfeller hvor eksisterende kundeinformasjon hos nettselskap og strømleverandør er motstridende.

KUNDEN BESTEMMER TILGANG TIL DATA
Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med. Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger.

Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.